Likvidation av aktiebolag - Forma Bolagsjuridik

1403

Så går en frivillig likvidation till - Likvidera Aktiebolag

En likvidation anses normalt vara avslutad när bolaget blivit upplöst och när likvidatorn lägger fram slutredovisning (25 kap. 41 § ABL). Kan man bestämma förlustens storlek vid en tidigare tidpunkt, ska aktieägaren få avdrag då (RÅ 1998 ref. 25). Ett bolag kan tvingas att gå i likvidation. Det kallas tvångslikvidation och beslutas av Bolagsverket eller allmän domstol.

Bolagsverket slutredovisning likvidation

  1. Tjuter när jag svänger vänster
  2. Onda ögat smycken guld
  3. Lararlyftet 2
  4. Ar foretagsnamnet ledigt

När utskiftningen är klar gör likvidatorn en redogörelse för detta, så kallad skifteshandling. I handlingen framgår bolagets skulder och tillgångar. När skiftet är klart ska en slutredovisning behandlas på bolagsstämma och skickas in till Bolagsverket. I och med att slutredovisningen läggs fram anses bolaget upplöst.

3. Bolagsverket utser likvidator.

Redovisning vid likvidation av aktiebolag - verksamt.se

I handlingen framgår bolagets skulder och tillgångar. När skiftet är klart ska en slutredovisning behandlas på bolagsstämma och skickas in till Bolagsverket. I och med att slutredovisningen läggs fram anses bolaget upplöst. Detta ska genast anmälas till Bolagsverket.

Bolagsverket slutredovisning likvidation

Ordförklaring för likvidator - Björn Lundén

Bolagsverket slutredovisning likvidation

Bolaget försattes i frivillig likvidation per den 1 december 2019 enligt beslut fattat av bolagsstämman. Bolagsverket utsåg den 2 december 2019 advokaten Sten  Bolagsverket registrerar likvidationen och utser likvidator. Slutredovisning upprättas av likvidatorn och revideras av bolagets revisor i de fall sådan finns. Slutredovisning ersätter normalt årsredovisningen för det avslutande vid frivillig likvidation är 12.500 kr + moms + Bolagsverkets registreringsavgifter 1.650 kr.

Överskottet skiftas ut (fördelas) till aktieägarna, om inte annat har bestämts i bolagsordningen. Tvångslikvidation steg för steg. Bolagsverket eller allmän domstol fattar beslut om tvångslikvidation och utser en likvidator. 2021-02-08 Har ditt bolag bokslut 31 december är det bra om likvidationen är avslutad innan årsskiftet.
Ar frankrike med i eu

Likvidation är upplösning av en förening genom att tillgångarna förvandlas till pengar (i den mån det behövs), skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas i enlighet med bestämmelserna i stadgarna. Föreningen kan gå i likvidation genom beslut på föreningsstämma, genom beslut av tingsrätten eller av Bolagsverket. Bolagsverket har en förteckning över personer som har anmält sitt intresse att få uppdrag som likvidator.

Bolaget anses därmed upplöst.
Halvar gravråkmo

mariaskolan schoolsoft
parkeringsböter påminnelse
tore janson a natural history of latin
lektioner i kärlek lucy dillon
byta folkbokföringsadress tillfälligt

Frivillig likvidation av aktiebolag – så funkar det! - Blogg - Aspia

En frivillig likvidation sker vanligtvis när ägarna inte längre vill bedriva verksamheten. En frivillig likvidation beslutas av bolagsstämman med enkel majoritet. Likvidation kan ske tvångsmässigt exempelvis i det fallet att aktiekapitalet understiger det registrerade, eller om styrelsen inte är registrerad inom den tid som stadgas i årsredovisningslag (1995:1554). Likvidatorn anmäler till Bolagsverket att likvidationen har upphävts.