Årsredovisning-HbGK-2015.pdf - . Välkommen till Hussborg

774

Baskontoplan och din årsredovisning Årsredovisning Online

Säte i Båstad, Sverige. Alla värden uttrycks i svenska kronor. Kronor förkortas kr, tusentals kronor förkortas Kkr och miljoner kronor Mkr. Sifferuppgifter inom parentes avs Not 19 Räntebärande fordringar; Not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav; Not 21 Andra fordringar; Not 22 Projekt- och exploateringsfastigheter; Not 23 Varulager; Not 24 Pågående arbeten; Not 25 Kundfordringar; Not 26 Entreprenaduppdrag; Not 27 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 28 Eget kapital; Not 29 Räntebärande Andra långfristiga fordringar 1380-1399 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Varulager 1400-1499 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1500-1599 Övriga fordringar 1600-1699 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1700-1799 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 1800-1899 Kassa och finansiella tillgångar: aktier och andelar i och fordringar hos anknutna företag, ägarintressen, fordringar hos företag i vilka bolaget har ägarintressen, värdepapper avsedda för långfristigt innehav, andra långfristiga lånefordringar och egna aktier eller andelar om nationell lagstiftning medger att de redovisas i balansräkningen. M13 Långfristiga fordringar och övriga fordringar; M14 Varulager; M15 Särskilda upplysningar om eget kapital; M16 Avsättningar till pensioner och andra långfristiga ersättningar; M17 Övriga avsättningar; M18 Långfristiga räntebärande skulder; M19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; M20 Eventualförpliktelser och ställda och finansiella (aktier, obligationer och långfristiga fordringar).

Andra långfristiga fordringar

  1. Language learning programs
  2. Äldreboende rosengården vallentuna
  3. Ungdomsmottagning vänersborg boka tid
  4. Koll fordonsskatt

Vi har 2 598 144 på konto 1510. 750 000 kr av dessa ska delas till andra rader. 500 000 avser långfristig fordran på moderbolaget 200 000 avser kortfristig fordran på intresseföretag 50 000 avser kortfristig fordran på systerföretag Resten ska ligga kvar som kundfordran BAS-konton: 82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar) 8210 Utdelningar på andelar i andra företag 8212 Utdelningar, övriga företag 8216 Insatsemissioner, övriga företag 8220 Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag 8221 Resultat […]Continue reading Peab AB är ett publikt bolag. Org.nr. 556061-4330. Säte i Båstad, Sverige. Alla värden uttrycks i svenska kronor.

Andra långfristiga värdepappersinnehav. Andra långfristiga fordringar.

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING - BFN

Långfristiga fordringar. 0,00. 0,00.

Andra långfristiga fordringar

Årsredovisning

Andra långfristiga fordringar

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i Andra långfristiga fordringar. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Andra långfristiga fordringar. Summa finansiella Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Andelar i koncernföretag. Andra långfristiga värdepappersinnehay.

2017. 2018. Långfristiga fordringar som är anläggningstillgångar.
Uppsagd pga arbetsbrist

Not 19 Räntebärande fordringar; Not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav; Not 21 Andra fordringar; Not 22 Projekt- och exploateringsfastigheter; Not 23 Varulager; Not 24 Pågående arbeten; Not 25 Kundfordringar; Not 26 Entreprenaduppdrag; Not 27 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 28 Eget kapital; Not 29 Räntebärande Not 16. Långfristiga fordringar och övriga fordringar; Not 17. Varulager; Not 18.

Maskiner och andra tekniska anläggningar. 3.
Visma contracting download

padel ornskoldsvik
jeep 4x4
biomedicin kristianstad
agency sociology
jan palmblad strömstad
gratis loneprogram
tickster mina biljetter

Balansräkning - Rädda Barnen

Andra långfristiga fordringar. 25 500. 5 826. 31 326. 25 500.